top of page

Team: Egnet til å skape resultater?


Det er fristende umiddelbart å svare nei, - teamet er ikke uten videre en effektiv organisering for å skape resultater. Vår sosialdemokratiske tradisjon idealiserer generelt teamarbeid. Mottoet «alle skal med» gjelder ofte i denne sammenheng. Dette ser vi en del ganger eksempler på så vel i møte- som i teamsammenheng. Folk innkalles og blir deltakere selv om man ikke har noe å bidra med. Det synes viktigere å unngå at noen føler seg utenfor, enn at man faktisk bidrar til et resultat. Møtet og teamet kan da bli en sosial arena like mye som en funksjonell. Mange opp-gaver kunne dessuten like godt eller bedre vært løst av enkeltpersoner eller i parsamarbeid.

Team er ressurskrevende

Mye tid og ressurser brukes på teamutvikling. Dyre seminarer med alt fra villmarksturer til forelesninger om Machiavelli eller store ledere fra historien, har ofte liten målbar effekt. Innsatsen for å få teamet til å fungere er i seg selv et effektivitetstap. Det er derfor all grunn til å stille spørsmål om hvor effektive team generelt er.

Utfordringen

Utfordringen er i utgangspunktet to-delt. For det første gjelder det å få teamet til å fungere på tvers av ulike personlige forutsetninger hos medlemmene. Personprofiler og kompetanse kan variere til dels sterkt. Dernest skal teamet fungere på tvers av funksjoner og faglige grenser. Silo-tenkning, fagarroganse og revirhevdelse kan i noen organisasjoner være sterk.

Når er team effektive?

Generelt er team mer effektive når relasjonene i teamet er modne og medlemmene trygge på hverandre. Det gjør at medlemmene tør utfordre hverandre og gå over funksjonsgrenser. Det skaper dynamikk ift. teamets rammer og oppgavene som skal løses. Teamforsker og professor ved Institutt for industriell økonomi ved NTNU - Endre Sjøvold, beskriver dette tydelig i sin bok «Resultater gjennom team», (Universitetsforlaget 2014).

Tradisjonell teamutvikling (JTI, MBTI, Belbin m.fl.) er klart rollefokusert i sin tilnærming til utfordringen. Den bærende tanke er at noen passer ut fra personlig profil bedre til visse oppgaver enn andre (Kari er typisk utvikler, mens Per er gjennomfører). Dette bryter med behovet for dynamikk, og kan skape passivitet hos teammedlemmene ift. ansvar og oppgaver som ikke er definert inn i rollen man har ut fra teammodellen. Det stiller krav til sterk ledelse, delegering og koordinering dersom teamet da skal fungere. Teamet som skal løse klart definerte oppgaver med tydelige operative mål, trenger mindre dynamikk og kan prestere ut fra enkeltmedlemmenes bidrag i større grad enn ved gjensidig samarbeid. Kompliserte oppgaver under uklare forutsetninger eller ukjente omgivelser, krever langt større dynamikk og innovasjon i teamet.

Team og kreativitet

De fleste kjenner til brainstorming (idédugnad) i team som teknikk for å få frem idéer. Når teamene er modne og trygge skapes det lettere dynamikk, som kan stimulere til kreativitet. Studier i USA, Japan så vel som i Europa tyder likevel på at enkeltindivider får frem minst like mange i kreative idéer som team. Årsaken er nettopp for dårlig teamdynamikk. Kostnaden ved å bruke team blir da unødvendig stor hvis man ikke har tilrettelagt for dynamikk i teamet.

Ledergruppen som team

Ledergrupper utsettes for til dels store og sammensatte utfordringer som krever fleksibilitet hos teamets medlemmer. Teambygging handler om å bygge teammedlemmenes evne til fleksibilitet til å gå utenfor sin tradisjonelle rolle. Sjøvold skriver at det da blir viktig å unngå det som forsterker rolletilhørighet: «Vi skal ikke dyrke at vi er forskjellige, men utvikle forskjelligheten i oss».

Bedre Tids teamutvikling starter med å kartlegge teammedlemmenes opplevelse av hverandre. Vi bruker teamverktøyet SPGR 360+ til dette. (Se www.sprg.no) De tradisjonelle teamverktøyene tar utgangspunkt i det enkelte teammedlems opplevelse av seg selv og kun det. (Man kan undre seg over hva slags fundament for teamutvikling en slik subjektiv vurdering gir). Gjennom en prosess med gjensidige tilbakemeldinger blir teammedlemmene kjent med hverandre, og relasjonene blir tryggere og sterkere. Når dette er på plass fokuserer vi på teamets utfordringer, tiltak, tidsaspekt, krav til ressurser, mulige hindringer mm. I ledergrupper handler det ofte om hvordan strategien skal omsettes til operative tiltak. Hva bli da teamets oppgaver? Hvordan trenger teamet å utvikle seg ift. det? Dette er spennende temaer i et utviklingsløp.

Interessert? Ta gjerne kontakt på tlf. 908 78 122 for en uforpliktende prat.

Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page